Jesteśmy fundacją 100% non profit.

Tworzymy fundację, która ma wspierać rozwój pozaszkolny dzieci, które nie mogą sobie na to z różnych powodów - najczęściej rodzinnych, organizacyjnych czy finansowych - pozwolić.

Wspieramy pasje – sport, warsztaty artystyczne, nauka języka obcego, czy korepetycje.

Wsparcie kierowane jest do starszych dzieci w wieku szkolnym, które są często na życiowym zakręcie, stąd wybrana nazwa: nie chmurka, czy słoneczko lecz ZYGZAK.

A formalnie:

Fundacja „Zygzak” powstała z inicjatywy firmy Szwak i Spółka Sp. z o. o. w Poznaniu 26 maja 2014 r. Swoim działaniem wspiera dzieci i młodzież w trudnej sytuacji finansowej,  dotknięte chorobą, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, a zwłaszcza dzieci i młodzież pochodzące z rodzin patologicznych, domów dziecka, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działalność fundacji skupia się na udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej.

Kluczową ideą Fundacji „Zygzak” jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, udzielania pomocy w trudnej sytuacji materialnej oraz umożliwianie rozwoju talentów w obszarach nauki, sportu, muzyki, kultury i sztuki. Poprzez swoją działalność pragniemy dotrzeć do dzieci i młodzieży najbardziej potrzebujących, wykluczonych oraz niemających szans na rozwój swoich umiejętności.

Zakres działalności na rzecz dzieci obejmuje:

 • organizację różnego rodzaju form wypoczynku w tym obozów letnich, zimowych, turystyczno – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • organizację wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych,
 • pobudzania aktywności i zdolności sportowych dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i finansowanie wyjść/wyjazdów do muzeum, teatru, kina i innych miejsc rozwijających zainteresowania i ogólną wiedzę,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i finansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży w tym warsztatów, kursów i kółek zainteresowań,
 • rozwijanie talentów dzieci i młodzieży w obszarach nauki, sportu, muzyki, kultury i sztuki,
 • wspieranie i wyrównywanie szans w nauce i rozwoju dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród dzieci, młodzieży mających do niej utrudniony dostęp poprzez udzielanie bezpłatnych korepetycji i pomoc w nauce,
 • prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych,
 • udzielanie wsparcia psychicznego i psychoterapeutycznego dzieciom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez współpracę z placówkami specjalistycznymi i naturalnymi rodzinami dzieci i młodzieży,
 • pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, przedmiotów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację dla dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie szans zawodowych młodzieży, zwłaszcza niepełnosprawnych
 • fundowanie stypendiów i nagród,
 • współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w kraju zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,
 • organizowanie naboru i finansowanie szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki nad dziećmi i młodzieżą,
 • organizowanie naboru, finansowanie szkolenia pracowników dla potrzeb opieki nad dziećmi i młodzieżą. Wynagradzanie pracowników dla potrzeb opieki nad dziećmi i młodzieżą,
 • wynagradzanie pracowników za prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej kulturalnej oraz pomocy psychologicznej na rzecz dzieci i młodzieży,
 • inne działania nie wymienione powyżej, a mające na celu pomoc i poprawę sytuacji, podopiecznych Fundacji.